کاتالوگ
فرم استخدام
درخواست نمایندگی

جستجو در سایت

انتخاب زبان

 FA - Persian پارسی   EN - English

مرحله اول:  تخلیه پسماند جمع‌آوري شده در سالن دریافت

 

 

 مرحله دوم : تغذیه مواد از طریق فیدر

 

  مرحله سوم: جداسازي دستی اقلام قابل بازیافتمرحله چهارم : سرند

 

مرحله پنجم: جداسازي پلاستیک‌ها موجود درمواد قابل بازیافت

 

مرحله ششم: جداسا ‌زی فلزات مغناطیسی موجود در مواد قابل بازیافت

 

مرحله هفتم: جداسازي ثانویه دستی اقلام قابل بازیافت

مرحله هشتم : ذخیره سازي مواد جداسازي شده

 

 

این خط به صورت کامل می‌تواند در سوله‌ای با ابعاد 10*70 متر با ارتفاعی در حدود 6 متر جایگذاری کرد در شکل زیر شماتیکی از این سوله نشان داده شده است.