کاتالوگ
فرم استخدام
درخواست نمایندگی

جستجو در سایت

انتخاب زبان

 FA - Persian پارسی   EN - English

بیودیزلبيوديزل (منو اكليل استر) يك سوخت گازوئيلی پاك است كه از منابع طبيعی و قابل تجديد مانند روغن‌های گياهی و روغن محصولاتی مثل شلغم روغنی, سویا, پنبه و آفتاب گردون و غیره که تخم های روغنی دارند, توسط یک کاتالیزور در مدتی کوتاه همراه با واکنش های شیمیایی متفاوت بدست می آید. بيوديزل درست مانند گازوئيل نفت در موتورهای احتراقی كار می كند و برای اين كار اصولاً هيچ گونه تغيير موتوری لازم نيست. 

بيوديزل ظرفيت و دامنه كار گازوئيل را حفظ مي كند. بیودیزل را 100 % می توان استفاده کرد و یا با موتورین نرمال مقایسه نمود.

مخلوط هایی حاوی تا 20 درصد بیودیزل (80 درصد گازوئیل) می توانند در تمام موتورها و خودروهای گازوئیلی استفاده شوند و بیودیزل با نسبت های بالاتر ( تا صد درصد بیودیزل خالص)هم می تواند در موتورهای ساخته شده از سال 1994 به بعد بااندک تغییراتی و حتی بدون نیاز به آنها مورد استفاده قرار بگیرد.

استفاده از بيوديزل در يك موتور گازوئيلی معمولی منجربه كاهش اساسی هيدروكربن های نسوخته، منواكسيد كربن و ذرات معلق مي‌شود. خروج اكسيدهای نيتروژن بسته به سيكل كاری و روش‌های آزمايشی، كمی كاهش و يا افزايش می يابد. با بكار بردن اين سوخت، از سهم كربن موجود در ذرات معلق كاسته می شود (چون اكسيژن موجود در بيوديزل احتراق كامل به CO2 را ممكن می سازد).  

بیو دیزلبخش سولفات از بين می رود (زيرا دراين سوخت اصلاً سولفور وجود ندارد) اما قسمتی محلول يا هيدروكربن به همان صورت باقی می ماند يا افزايش پيدا می كند، بنابراين بيوديزل با تكنولوژی جديد مانند كاتاليست‌ها (كه از ذرات محلول گازوئيل ميكاهند نه كربن جامد) وEGR  (با كربن كمترعمر موتوربيشتر ميشو‌د) بسيار خوب كار می كند. از ویژگی های بیودیزل اینکه هم به صورت خالص قابل استفاده است و هم می توان با هر نسبتی با گازوئیل ترکیب شود